Informácia o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť považuje vaše osobné údaje a ochranu vášho súkromia za dôležitú a preto plníme náš program v rámci ochrany súkromia s cieľom zabezpečiť právo na súkromie.

Ochranu vášho súkromia spoločnosť zabezpečuje v rámci svojich bezpečnostných opatrení. Osobné údaje sú spracúvané iba v súlade so zásadami a zákonom, zásady o ochrane osobných údajov a informácie o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame a aké oprania využívame aby zostali pod našou ochranou v bezpečí. Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“). Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje: Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť 

 • CRESCO REAL ESTATE a.s., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 694 084 
 • BD Zátišie, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 45 292 060
 • CPI 3, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47 235 152          
 • Cresco Hotels, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 43 837 964
 • Cresco s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 43 851 398 
 • CUBEART, a.s., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47 853 751
 • Eltraco, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 50 098 721
 • Delta D, a.s., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 295 051
 • Delta Leas, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47 256 168
 • JM-B3 s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 51 231 697
 • JM-Cresco, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47 254 653
 • JM-K, s.r.o., Z. Chalupovej 8, 851 07 Bratislava, IČO: 47 254 661 
 • Južné mesto IS s.r.o. Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 46 732 489 
 • KPRHT 25, s.r.o. Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 864 722 
 • PARK RESIDENCE, s.r.o. Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 818 917 
 • Park Villa s.r.o. Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO:  43 837 727 
 • SLNEČNICE s.r.o. Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 45 613 613 
 • SLNEČNICE-BYTY, k.s. Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47 235 136 
 • SLNEČNICE INVEST, s.r.o. Z. Chalupovej 8, 851 07 Bratislava, IČO: 51 788 781
 • SLNEČNICE-MESTO s.r.o. Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 44 855 010 
 • SLNEČNICE-MESTO 2, k.s. Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 50 335 332 
 • SLNEČNICE-MESTO A6, s.r.o. Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 51 714 221 
 • SLNEČNICE-VILADOMY, k.s. Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 45 640 645 
 • SLNEČNICE – RETAIL PARK, s. r. o. Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 50 462 288
 • SLOVEST s.r.o. Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 717 386
 • Stonefell SK s.r.o. Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO:  36 794 929
 • South City Development s.r.o. Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 824 470
 • South City Retail Park s.r.o. Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 51 914 387
 • South City E, s.r.o. Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 51 914 344
 • South City W, s.r.o. Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 51 914  603
 • Towers Media s.r.o. Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 808 806 
 • Towers Retail s.r.o. Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 44 142 340 
 • TRICORP Develompent s.r.o. Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 970 979 
 • UNIQ Jasna s.r.o. Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 52 108  465
 • VACHEL SK, s.r.o. Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 355 348 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby CRESCO REAL ESTATE a.s. pre  dohľad nad spracúvaním osobných údajov: dpo5@proenergy.sk

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: gdpr@cresco.sk. , alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

1. Účtovné doklady 

Účelom spracúvania osobných údajov je: spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z.  v znení neskorších predpisov (§ 74), Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti / zmluvní partneri prevádzkovateľa

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba, IČO, IČ DPH u platcov DPH, číslo bankového účtu, podpis

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: 

Daňový úrad 

 

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

iný oprávnený subjekt 

všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby (osobne, emailom, telefonicky,)

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov.

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nezaručuje spracovanie účtovných dokladov. 

2. Evidencia obchodných partnerov

Účelom spracúvania osobných údajov je: vedenie evidencie dotknutých osôb 

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie dotknutých osôb obchodných partnerov / klientov prevádzkovateľa.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe § 13 ods. 1 písm. f) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, ak je dotknutá osoba zamestnanec obchodného partnera / klienta prevádzkovateľa. Osobné údaje sa spracúvajú na základe § 13 ods. 1 písm. b) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, ak je dotknutá osoba štatutárny orgán alebo osoba konajúca v mene obchodného partnera / klienta prevádzkovateľa. 

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany:

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany – vedenie evidencie obchodných partnerov.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: obchodní partneri prevádzkovateľa

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie,  odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: 

Iný oprávnený subjekt 

všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo zamestnávateľa dotknutej osoby 

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však dobu 10 rokov od poslednej vybavenej objednávky.

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, spracovanie osobných údajov je povinné. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia porušuje zákon.

3. Uchádzači o zamestnanie 

Účelom spracúvania osobných údajov je: zaradenie uchádzača do evidencie záujemcov o zamestnanie pre posúdenie vhodnosti na danú pracovnú pozíciu v zmysle §13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a čl. 11 Zákonníka práce. Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva po dobu nevyhnutnú pre posúdenie vhodnosti kandidáta na danú pracovnú pozíciu.

V prípade udeleného dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, vedie prevádzkovateľ uchádzača o zamestnanie v evidencii záujemcov o zamestnanie po dobu dlhšiu, za účelom účasti v budúcich výberových konaniach, v zmysle udeleného súhlasu.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v rozsahu žiadosti o zamestnanie, životopisu, dokladov a potvrdení týkajúcich sa vzdelania, či kvalifikácie uchádzača o zamestnanie, prípadne v iných poskytnutých materiáloch súvisiacich so žiadosťou o zamestnanie.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom (inštitúciám/organizáciám) podľa osobitného právneho predpisu, napr.:

 • zdravotné poisťovne
 • Sociálna poisťovňa
 • správca dane
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • doplnkové dôchodkové sporiteľne
 • dôchodkové správcovské spoločnosti
 • orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce)
 • súd, orgány činné v trestnom konaní
 • exekútor, či iný oprávnený subjekt

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu.

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu pre účel vedenia uchádzača o zamestnanie za účelom účasti v budúcich výberových konaniach dotknutej osoby je dobrovoľné, v prípade neposkytnutia súhlasu, prevádzkovateľ nebude osobné údaje spracúvať dlhšie ako je nevyhnutné na posúdenie vhodnosti uchádzača o zamestnanie na danú pracovnú pozíciu. 

Poskytnutie osobných údajov spracúvaných podľa zákonníka práce a osobitných zákonov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí uzatvorenie, či plnenie zmluvy. 

4. Propagácia 

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: pozitívna propagácia aktivít prevádzkovateľa, dokumentačné, a prezentačné účely.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe:  dobrovoľného súhlas dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, alebo  oprávneného záujmu prevádzkovateľa, alebo tretej strany na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a §13 ods. 1 písm. f) Zákona.

Odôvodnenie: je záujmom prevádzkovateľa budovať dobré interné vzťahy, ako aj externé vzťahy smerom k prevádzkovateľovi a zachovávať jeho dobré meno. Pre tento účel využíva aj organizované akcie a podujatia pre dotknuté osoby, priebeh ktorých má v záujme pre svoje potreby zdokumentovať a využiť pre propagáciu prevádzkovateľa a jeho aktivít.

V prípade ak ste neudelili súhlas so spracúvaním osobných údajov, na účel pozitívnej propagácie aktivít prevádzkovateľa, súhlas ste odvolali, alebo ste namietali spracúvanie osobných údajov, Vaše osobné údaje nebudú spracúvané.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: účastníci podujatia, účastníci propagačnej akcie.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, fotografie, zvukovo-obrazové záznamy, zvukové záznamy.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: 

Iný oprávnený subjekt 

všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvný partner na základe zmluvy

 

Fotografi a Marketingové spoločnosti

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne, e-mailom).

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov.

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia sa jej osobné údaje (fotografie, videozáznamy a i.) nebudú pre dokumentačné, prezentačné účely a na účely pozitívnej propagácie prevádzkovateľa spracúvať.

5. Marketing

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: vykonávanie marketingových aktivít (informovania o novinkách, zľavách a iných marketingových ponukách) súvisiacich so zakúpenou alebo obstaranou službou alebo tovarom.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, alebo dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany – vykonávanie marketingových aktivít.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti / zákazníci / potencionálni zákazníci.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo 

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: 

Iný oprávnený subjekt 

všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvný partner (na základe zmluvy)

 

 

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Spoločnosť zabezpečujúca marketingové aktivity

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby (osobne, emailom).

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu. 

 • najviac po dobu 5 rokov od ich získania
 • najviac 5 rokov od uzavretia poslednej zmluvy
 • najviac 5 rokov od poslednej komunikácie v rámci priameho marketingu

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia nebude informovaná o novinkách, zľavách, či iných marketingových ponukách.

6. Klienti 

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb – klientov v súlade s §13 ods. 1 písm. b) zákona, zmluvné / predzmluvné vzťahy a riešenie reklamácií.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: §13 ods. 1 písm. b) zákona a čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti prevádzkovateľa

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, štátna príslušnosť, telefonický kontakt, emailová adresa a korešpondenčná adresa.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: 

Iný oprávnený subjekt 

všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvný partner (na základe zmluvy)

 

 

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spoločnosť zabezpečujúca záväzky a reklamácie v rámci uzatvorených zmlúv.

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa)

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov.

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí poskytnutie služby.

7. Štatistické údaje

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie štatistických údajov v rámci zlepšovania služieb zákazníkom a užívateľov nehnuteľností

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: 

 • §13 ods. 1 písm. f) zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) – oprávnený záujem
 • §13 ods. 1 písm. a) zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) – súhlas dotknutej osoby

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: zákazníci a užívatelia nehnuteľností.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: emailová adresa (email).

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: 

Iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvný partner (na základe zmluvy)

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

prieskumná agentúra

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (emailom).

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, po vypracovaní štatistiky budú osobné údaje dotknutých osôb bezodkladne zlikvidované 

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu, alebo poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, pričom je v budúcich očakávaniach, že bude zapojená do  štatistických  spracúvaní v rámci zlepšovania služieb.